Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen varatilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. (Pelastuslaki)

Pelastuslaissa määrätään "rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnanharjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö velvolliseksi ehkäisemään asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät". Tällaisesta omatoimisesta varautumisesta on laadittava pelastussuunnitelma.

Kuka tekee pelastussuunnitelman?

Pelastussuunnitelma tulee laatia:

• Vähintään 5 asuinhuoneiston rakennusryhmissä
• Tiloihin, joissa ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet (mm. sairaalat, vanhainkodit, hoitolaitokset, rangaistuslaitokset).
• Yli 10 paikan majoitustiloihin
• Yli 500 m2 kokoisissa kokoontumis- ja liiketiloissa sekä yli 50 asiakaspaikan ravintoloissa ja yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistoissa
• Suurehkoissa tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotiloissa
• Tiloissa, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely, valmistus tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle
• Tiloissa, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisten päätöksessä vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella.
• Järjestetyissä tapahtumissa, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuva vaara voi olla vakava tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun syyn vuoksi. 

Pelastussuunnitelma edellytetään myös:

• Yrityksiltä, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti muiden paikalla olevien henkilöiden (esimerkiksi asiakkaat) määrä on vähintään 30.
• Jos liikerakennuksessa toimii useita erillisiä yrityksiä, on suunnitelma laadittava rakennusta varten yhteisesti tarvittavista järjestelyistä, vaikka missään yksittäisessä yrityksessä 30 henkilön vähimmäisvaatimus ei täyttyisikään. Aloitevelvollisuus on tällöin rakennuksen omistajalla tai haltijalla. Velvollisuus voidaan esimerkiksi vuokrasopimuksella siirtää jollekin vuokralaiselle. 

Pelastussuunnitelman minimivaatimukset

Pelastusasetuksen mukaan pelastussuunnitelmasta on selvittävä:

• Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset 
• Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, poistumis- ja suojautumismahdollisuudet, sekä sammutus ja pelastustehtävien järjestelyt 
• Turvallisuushenkilöstön varaaminen ja kouluttaminen 
• Muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan 
• Tarvittava suojelumateriaali sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen 
• Ohjeet ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten. 
• Miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon 
• Miten rakennuksessa tai tilassa olevien heikentynyt toimintakyky otetaan huomioon varautumisessa 
• Kohteen tavanomaisesta käytöstä poikkeava käyttö 

Pelastussuunnitelman sisältö

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on avustaa yrityksen vastuuhenkilöitä ja henkilöstöä 

• Normaaliolojen onnettomuuksien, tulipalojen ja muiden vahinkojen ennaltaehkäisyssä sekä onnettomuustilanteiden sattuessa henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen rajoittamisessa mahdollisimman vähäisiksi 
• Turvaamaan yrityksen toiminnan jatkuvuus myös poikkeusoloissa. 

Yleispätevää mallia Pelastussuunnitelmalle ei ole, vaan jokainen yritys tekee oman toiminnan ja toimintaympäristön luonteen mukaisen suunnitelman. Minimivaatimuksena voidaan pitää, että suunnitelma vastaa pelastusasetuksen sisältövaatimuksia.

Toisaalta lainsäädännöllisiä esteitä sille, että eri viranomaisten yritykseltä edellyttämä yrityksen turvallisuussuunnittelu kootaan yhteen suunnitelmaan ei ole. Tällä tavoin voidaan välttää turhaa päällekkäisyyttä dokumentoinnissa ja toiminnassa. 

Uudisrakentamisessa pelastussuunnitelma on sisällytettävä jo suunnitteluvaiheessa osaksi paloteknistä erityissuunnittelua.

Lisätietoa pelastussuunnitelmasta:

toimisto@nfp.fi
+358 (0)40 528 3054